kontakt a obchodní podmínky

Kontakt s naší firmou můžete navázast jakýmkoliv způsobem.

Zprávu e-mailem můžete poslat přímo z této strany kliknutím na e-mailovou adresu.

Pokud očekáváte odpověď nezapomeňte uvést svoji e-mailovou adresu

adresa firmy

Jan Šichtař - SOTES, 687 54 Bánov 233, IČ 65320794

telefonní spojení

572646289

mobilní telefon

603927560

faxové spojení

572646289

e-mailová adresa

sotes@tiscali.cz

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a zákazníkem a dále další postupy, které s tím souvisejí. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právnické a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona. Obchodní vztah mazi právnickou či fyzickou osobou se řídí obchodním zákoníkem.

Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu jejich použití.

Práva a povinnosti Obchodními podmínkami neupravené, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.

Smluvní strany

Prodávající : prodávajícím se pro účely obchodních vztahů rozumí Jan Šichtař, 687 54 Bánov 233, IČ : 65320794

Kupující - za kupujícího se pro účely obchodních vztahů rozumí jakákoli osoba, která se v internetovém obchodě http:/www.sotes.info/ učiní závaznou objednávku, která je prodávajícím potvrzena zpětným mailem.

Cena zboží

Cena zboží uvedená u každého výrobku v den objednání je závazná a neměnná.

Dodací lhůta

Objednané piškoty a špičky jsou odeslány nejpozději 48 hod. po objednání (mimo So a Ne). Tretry a krojové krpce mají běžně dodací lhůtu 1 až 2 týdny. V případě delší dodací lhůty je zákazník informován již při potvrzování objednávky.

Dodání zboží

Objednané zboží je odesíláno výhradně prostřednictvím České pošty a.s. Výše poštovného je stanovena podle typu zásilky a ceníku přepravce.

Objednání zboží

Zboží může být objednáno prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem, faxem, telefonicky či mobilem. Nakupovat takto mohou jen osoby, které k tomu mají právní způsobilost. V případě nezpůsobilé osoby za ni nakupují jejich zákonní zástupci, kteří také zodpovídají za škody, které mohou prodávajícímu chováním nezpůsobilého vzniknout. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem potvrzení prodejcem.

Platba zboží

- zaplacením dobírky přepravci

- převodem fakturované částky na účet prodávajícího (zboží je odesíláno po připsání fakturované částky na účet)

Právo na odstoupení od smlouvy při nákupu prostř. komunikace na dálku

Tento odstavec naplatí pro podnikatele. Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu, za předpokladu že je nepoužité a nepoškozené.Vracené zboží je třeba zaslat zpět poštou nebo přepravní službou - nikoliv na dobírku. Refundace zboží probíhá bankovním převodem na účet uvedený zákazníkem.

Reklamace zboží

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců (nevztahuje se na běžné opotřebení, nevhodné používání nebo mechanické poškození zákazníkem). Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákuníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Záruku je možné uplatnit u dodavatele spolu s popisem závady. Při vrácení zboží k reklamaci je třeba toto zaslat zpět poštou nebo jiným přepravcem. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

V případě, že kupující obdrží vadné či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady neprodleně prodávajícímu, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů. Zboží zašlete kompletní tak, jak jste jej převzali.

V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem).

O přijetí reklamace Vás budeme informovat nejpozději 3 dny od data jejího doručení.

Oprávněnost reklamace bude posouzena a následně vydáme své stanovisko. O výsledku reklamace Vás budeme informovat v zákonné lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného výrobku nebo nového kusu.

Nevyzvednutí zásilky

Nevyzvednutí zásilky je porušením kupní smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na úhradu nákladů na dopravu a balného v plné výši (vč. poplatu za vrácení zásilky). Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky, bude cena navýšena navýšena o další poštovné.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru www.sotes.info zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Všechny informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu firmy, kromě nezbytných adresných údajů, které jsou předávány přepravcům zásilek.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Janem Šichtařem tedy správcem osobních údajů..

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese sotes@tiscali.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.